[Menu]>[Japanese Classroom]


Numbers0

REI
or
ZERO
1
One
ICHI
2
Two
NI
3
Three
SAN
4
Four
YON
or
SHI
5
Five
GO
6
Six
ROKU
7
Seven
NANA
or
SHICHI
8
Eight
HACHI
9
Nine
KYUU
10
Ten
JUU
11
TenOne
JUU ICHI
12
TenTwo
JUU NI
13
TenThree
JUU SAN
14
TenFour
JUU YON
or
JUU SI
15
TenFive
JUU GO
16
TenSix
JUU ROKU
17
TenSeven
JUU NANA
or
JUU SHICHI
18
TenEight
JUU HACHI
19
TenNine
JUU KYUU
20
TwoTen
NIJUU
21
TwoOne
NIJUU ICHI
22
TwoTwo
NIJUU NI
23
TwoThree
NIJUU SAN
24
TwoFour
NIJUU YON
or
NIJUU SHI
25
TwoFive
NIJUU GO
26
TwoSix
NIJUU ROKU
27
TwoSeven
NIJUU NANA
or
NIJUU SHICHI
28
TwoEight
NIJUU HACHI
29
TwoNine
NIJUU KYUU
30
ThreeTen
SANJUU
These numbers are formed the same way as the numbers shown above.
40
FourTen
YONJUU
50
FiveTen
GOJUU
60
SixTen
ROKUJUU
70
SevenTen
NANAJUU
80
EightTen
HACHIJUU
90
NineTen
KYUUJUU
100
Hundred
HYAKU
101
HundredOne
HYAKU ICHI
102
HundredTwo
HYAKU NI
103
HundredThree
HYAKU SAN
104
HundredFour
HYAKU YON
105
HundredFive
KYAKU GO
106
HundredSix
HYAKU ROKU
107
HundredSeven
HYAKU SHICHI
108
HundredEight
HYAKU HACHI
109
HundredNine
HYAKU KYUU
1,000
Thousand
SEN
10,000
10,000
ICHI MAN
100,000
Ten10,000
JUU MAN
1,000,000
Hundred10,000
HYAKU MAN
10,000,000
Thousand10,000
ISSEN MAM
(Not ICHI SEN MAN)
100,000,000
100,000,000
ICHI OKU
1,000,000,000
Ten100,000,000
JUU OKU
10,000,000,000
Hundred100,000,000
HYAKU OKU
100,000,000,000
Thousand100,000,000
ISSEN OKU
(Not ICHI SEN OKU)
1,000,000,000,000
Sign
ICCHOU
(Not ICHI CHOU)

In Japanese, the unit changes every 4 digits.

10,000 : MAN10,000
100,000,000 : OKU100,000,000
1,000,000,000,000 : CHOUSign
EX.
1,356,269,709,548
ICCHOU
SANZEN GOHYAKU ROKUJUU NI OKU
ROKUSEN KYUUHYAKU NANAJUU MAN
KYUUSEN GOHYAKU YONJUU HACHI

( 3,000 is SANZEN. Not SANSEN )


I will show all units of counting in Japanese below.
The units which are most often used in daily life are shown in the olive green section.
The etymology of these units stems from Buddhism.
This is the first time I have encountered some of the more exotic units shown below.
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : MURYOUTAISUU
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : FUKASHIGI
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : NAYUTA
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : ASOUGI
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : GOUGASYA
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : GOKU
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : SAI
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : SEI
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : KAN
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : KOU
10,000,000,000,000,000,000,000,000,000 : JYOU
1,000,000,000,000,000,000,000,000 : JYO
100,000,000,000,000,000,000 : GAI
10,000,000,000,000,000 : KEICapital
1,000,000,000,000 : CHOUSign
100,000,000 : OKU100,000,000
10,000 : MAN10,000
1,000 : SENThousand
100 : HYAKUHundred
10 : JYUUTen
1 : ICHIOne
0 : REI
0.1 : BU
0.01 : RIN
0.001 : MOU
0.000,1 : SHI
0.000,01 : KOTU
0.000,001 : BI
0.000,000,1 : SEN
0.000,000,01 : SHYA
0.000,000,001 : JIN
0.000,000,000,1 : AI
0.000,000,000,01 : BYOU
0.000,000,000,001 : BAKU
0.000,000,000,000,1 : MOKO
0.000,000,000,000,01 : SYUNJUN
0.000,000,000,000,001 : SYUYU
0.000,000,000,000,000,1 : SYUNSOKU
0.000,000,000,000,000,01 : DANSHI
0.000,000,000,000,000,001 : SETUNA
0.000,000,000,000,000,000,1 : RITTOKU
0.000,000,000,000,000,000,01 : KUUKYO
0.000,000,000,000,000,000,001 : SEIJOU